Jak psát seminární práce?

Každá seminární práce, ačkoli se většinou jedná o kratší útvar do 10 stran, by měla být jasně strukturovaná a měla dodržovat všechny formální náležitosti. V úvodu seminární práce by měl být jasně pojmenován studovaný problém či výzkumná otázka, jíž se bude autor zabývat, případně pracovní hypotéza, na níž se hledá odpověď. Tato část by zároveň měla obsahovat stručný nástin postupu autora a strukturu celé práce – tedy zdůvodnění proč je text členěn právě určitým způsobem.
Vlastní těžiště seminární práce by se mělo věnovat jednak obecným východiskům, z nichž autor vychází (například metodologie, věcný kontext, stručné shrnutí teoretických přístupů k dané problematice). Tato část má vlastně podobu stručné analýzy dostupné literatury, případně diskusi s přístupy jiných autorů. Samozřejmě ne všechna témata umožňují takovéto strukturování, nicméně u většiny vědních oborů jsou studenti s teoretickými přístupy seznamováni a tuto svou znalost by měli při psaní práce prokázat. Poté následuje vlastní autorské zpracování daného tématu, jemuž je při posuzování seminární práce hodnotitelem věnována pochopitelně největší pozornost. Zde by se autor neměl odchylovat od daného tématu a vyhnout se zbytečným samoúčelným odbočkám (například za účelem zvýšení počtu stran apod.), které by v textu působily neústrojně.
Zásadní částí seminární práce je závěr a tomu je nutno věnovat zvýšenou pozornost. Často je totiž závěr tím prvním, co hodnotitel posuzuje. V této pasáži by se měl objevit znovu cíl, k němuž si autor stanovil v úvodu dospět, dále stručný popis postupu a ověřování hypotéz a konečně formulace samotného závěru. Tento oddíl by měl být shrnutím (resumé) a posledním krokem, který stojí na základech tvořených předchozím textem. Pokud je to možné, lze zde také uvést přínos dané seminární práce ke studovanému tématu a další nástin možných směrů studia.
Nejen však struktura, ale i formální stránka je důležitá pro to, aby byla seminární práce kladně hodnocena. Bohužel tuto stránku problému mnozí studenti často opomíjí. I přes různost témat je několik klíčových prvků, které by měla každý autor při psaní seminární práce dodržovat. Především by měla být členěna do kapitol a případně podkapitol, které jsou očíslovány (například kapitola 2, podkapitola 2.1; nedoporučuje se však postupovat u těchto kratších útvarů příliš „hluboko“ – tedy podkapitola 2.1.1 atd.) a tvoří obsahově a argumentačně kompaktní oddíly. Pozornost je vhodné věnovat také výstižnému názvu kapitol či oddílů, tak aby byly jasné a srozumitelné. Úvod a závěr jsou samostatnými kapitolami, které nejsou členěny na podkapitoly.
K nezbytnostem při psaní seminárky patří také eliminace pravopisných chyb, překlepů, špatné užívání mezer v textu (například před čárkou, tečkou apod.) a špatné členění odstavců. Rovněž není zcela vhodné užívat zbytečně dlouhá souvětí – jednak s ohledem na riziko stylistické a syntaktické chyby a jednak kvůli srozumitelnosti. Častou chybou je rovněž opakování téhož slova v několika větách za sebou. Velkou roli hrají správné citace a správně sepsaný seznam použité literatury.
Každá seminární práce má titulní list, kde je uvedeno jméno autora a název práce, dále pak také předmět, v jehož rámci je psána (v horní části titulního listu) a ročník a obor studia (v dolní části titulního listu). Na dalším samostatném listu je uveden obsah s čísly kapitol a podkapitol a stránkováním. Titulní list ani obsah se nečíslují a stranou 1 je tak až první strana samotného textu – úvod. Součástí mnoha seminárních prací jsou také obrázky či grafy, které je vhodné neumísťovat – pokud to není nezbytně nutné – přímo do textu, ale až na konec práce do příloh. Dílo tím získává na přehlednosti. Na závěr seminární práce se vždy uvádí na samostatném listu seznam použité literatury, kde jsou jednotlivé publikace a prameny řazeny v abecedním pořadí podle příjmení autorů. Obsahuje-li seznam literatury více prací od jednoho autora, jsou tyto řazeny podle roku vydání od nejstaršího k nejmladšímu.

2 thoughts on “Jak psát seminární práce?

  1. Pingback: Správný vzor seminární práce – Seminární práce

  2. Pingback: Příprava seminární práce | Seminární práce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>