Ukázka seminární práce

Může posloužit ukázka seminární práce při vlastní tvorbě ?

Pakliže budete na internetu hledat šablony ke zpracování svého odborného textu, je ukázka seminární práce tím nejčastějším typem dokumentu, s nímž se setkáte. Webové stránky zaměřené na publikaci těchto textů uvádějí nepřeberné množství ukázek seminární práce ať již středoškolské nebo vysokoškolské provenience. Ne všechny se však vyznačují dostatečnou kvalitou a to zejména po formální stránce. Mnozí autoři se totiž domnívají, že jelikož jejich práce byla přijata či dokonce kladně hodnocena, může se automaticky stát vzorem pro ostatní.
Mnohdy se tak v ukázkách seminárních prací setkáváme se závažnými formálními nedostatky, zejména v oblasti odkazování a citací. Tou nejčastější chybou je špatný tvar, v němž jsou uvedeny bibliografické citace. Ty by vždy měly mít podobu stanovenou normou ČSN ISO 690 pro „klasické“ zdroje a ČSN ISO 690-2 pro elektronické zdroje. Další častou chybou v ukázce seminární práce je nevhodná volba poznámkového aparátu. Jedná se o situaci, kdy v poznámkách pod čarou (nebo na konci textu) nejsou uváděny podpůrné či rozšiřující informace, ale taková sdělení, která nemají pro samotné téma díla bezprostřední význam a jsou uvedena jen proto, aby „tam nějaká poznámka pod čarou byla“. Jedná se o nejrůznější dovětky a podotknutí autora, bez nichž by se text klidně obešel. V dobré ukázce seminární práce by měly být poznámky pod čarou vyhrazeny odkazům na literaturu případně citacím, o které se autor opírá v textu.
Dalším předpokladem dobré ukázky seminární práce je stylistická vytříbenost. Autor by se měl vyjadřovat pokud možno v trpném rodě, není-li to možné, pak 1. osobě množného čísla. Rozhodující je v tomto ohledu často úvod – zde se ukáže, jakým způsobem je student schopen se vyjadřovat, jelikož právě zde uvádí důvody k sepsání díla a tato část nejvíce „svádí“ k osobním formulacím typu „Téma jsem si vybral, protože …“. Takováto vyjádření jsou přijatelná v ukázce seminární práce středoškolské, avšak na úrovni vysokoškolské práce je podobný způsob zcela nevhodný a spíše je žádoucí volit neosobní formu v trpném rodě („Tato práce se zabývá …“).
Rověnž můžeme najít v některých ukázkách seminárních prací chyby ve stavbě textu, jako jsou například příliš dlouhé či naopak krátké kapitoly, nečíslované kapitoly, případně nerozlišování, jedná-li se o kapitoly (oddíly) či podkapitoly (pododdíly). Jednotlivé části textu by měly být zhruba vyvážené. Stejně tak je chybou, s níž se v ukázkách seminárních prací setkáváme, špatné či nic nevypovídající pojmenování kapitol. Ovšem zdaleka nejzávažnější chybou je uvádění informací či dokonce celých kapitol, které nemají s daným tématem žádnou souvislost (tedy například není nutné v textu o řecko-perských válkách uvádět cokoli o gramotnosti ve starověkém Řecku) a jejichž cílem je pouze „nastavit“ text, či prostě využít všechno, co měl autor k dispozici.
Ukázka seminární práce může pomoci při vlastní tvorbě, ovšem je třeba věnovat pozornost volbě vhodného textu. Rovněž se doporučuje vybírat takové ukázky seminárních prací, které se týkají stejného oboru, z jakého byste měli dílo zpracovávat. Jednotlivé vědní obory se totiž liší ve zvyklostech, jako jsou například bibliografické citace, uvádění jmen autorů (tím myslíme skutečnost, že někdy se uvádí jen příjmení autorů – „… jak se domnívá Tretera …“ – zatímco jindy se uvádí i zkratka křestního jména – „… podle pozorování B. Malinowského …“) či rozsah poznámkového aparátu (v některých oborech patří k dobré ukázce seminárky rozsáhlý poznámkový aparát, v jiných je naopak preferována stručnost).
Pakliže tedy vyberete vhodnou ukázku seminární práce týkající se oboru, z nějž píšete vlastní dílo, může tato velmi dobře posloužit zejména z hlediska zkoumání formálních náležitostí, jež by text měl mít.

2 thoughts on “Ukázka seminární práce

  1. Pingback: Jak napsat vzor seminární práce – Seminární práce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>